Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (2023)

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (1)

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (2)

ANVÄNDARGUIDE

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (3)

CLSV-B4KS CLSV-B4BS

Hur man ställer in nätverksdatagräns på Wi...

Hur man ställer in nätverksdatagräns på Windows 10 (minska nätverksdataanvändningen)

Innehåll Dölj

1SÄKERHETSGUIDE

3LÄR KÄNNA DIN MASKIN

4KOMMA IGÅNG

6FELSÖKNING

7Dokument/resurser

(Video) **NEW 2020 MODEL** VAX Blade 4 Review - Lightweight Cordless Vacuum

8 relaterade inlägg

SÄKERHETSGUIDE

Denna maskin är endast avsedd för hushållsbruk och INTE för kommersiell eller industriell användning.
BEHAGA INSTRUKTIONER FÖR VIDARE ANVÄNDNING OCH ANVÄND ENDAST SOM INSTRUKTIONER I DENNA GUIDE.
GÖR INTE

 • Lämna inte laddaren ansluten när den är obevakad.
 • Använd inte maskinen om den är defekt eller har tappats, skadats eller lämnats utomhus.
 • Använd inte maskinen för att plocka upp lättantändliga eller brännbara material (tändvätska, bensin, fotogen etc.) och använd inte maskinen i ett område med explosiva ångor eller vätska.
 • Använd inte maskinen för att plocka upp heta kol, cigarettfimpar, tändstickor eller röka heta brinnande föremål eller använd inte den i ett område där det kan finnas skadliga vätskor (klor, blekmedel och ammoniakavloppsrengörare).
 • Hantera inte laddaren, batteriet eller använd inte maskinen med våta händer. Koppla inte ur laddaren genom att dra i nätsladden.
 • Nätsladden kan inte bytas ut. Om sladden är skadad ska laddaren skrotas.
 • Försök inte ta bort blockeringar med vassa föremål eftersom det kan skada maskinen.
 • Använd inte maskinen med fel batteri eller laddare eftersom detta kan leda till skada eller skada på användaren. Den korrekta batteriladdarinformationen finns på batteripaketets märketikett.
 • Ladda inte batteriet utomhus och lämna inte laddaren ansluten till elnätet när den inte används.
 • Använd inte en maskin med ett skadat batteri. Om batteriet är skadat kontakta oss på08000 927737.
 • Använd den inte på en yta som är skadad, ojämn eller felaktigt monterad.
 • Borstjärnet i det motordrivna golvhuvudet roterar konstant när det slås på. Använd aldrig det motordrivna golvhuvudet på ett ställe under en längre tid eftersom borststången kan skada golvytan.

GÖR

 • Endast VAX ONEPWR-batterier (BV15020/BV15030/BV25040) och laddare (BV05100UK) ska användas med denna maskin.
 • Ställ alltid laddaren på en stabil, jämn yta, oövertäckt och borta från värmekällor.
 • Endast verktyg och tillbehör som rekommenderas av VAX ONEPWR bör användas med denna maskin.
 • Ta alltid bort batteriet från maskinen innan du utför något underhåll eller om det förvaras oanvänt under en längre tid.
 • Håll alla öppningar fria, fria från skräp och överfyll inte smutsbehållaren eftersom detta kan påverka luftflödet/suget.
 • Stäng av alla kontroller på maskinen innan du kopplar bort eller ansluter batteriet.
 • Använd endast maskinen inomhus på torra ytor och håll området du städar väl upplyst.
 • Denna maskin är inte avsedd att användas eller rengöras av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet eller kunskap, såvida de inte har fått instruktioner om säker användning av maskinen av en person som är juridiskt ansvarig för deras säkerhet. De bör övervakas när du använder maskinen. Barn får inte använda, rengöra eller leka med denna maskin, som när den inte används ska säkras utom räckhåll
 • Håll fingrar, hår och löst sittande kläder borta från rörliga delar och öppningar när du använder maskinen.
 • Förvara maskinen på en sval, torr plats. Håll maskinen borta från regn och fukt.
 • Använd endast CE-godkända 13amp förlängningssladdar, ej godkända förlängningssladdar kan överhettas. Var noga med att ordna förlängningssladden eftersom det kan utgöra en snubbelrisk.
 • Var extra försiktig när du använder maskinen i trappan.
 • Stäng alltid av den elektriska borststången för golvhuvudet när du rengör hårda golv. För att förhindra skador från att uppstå, testa först på en oansenlig del av golvet.
 • Se alltid till att separatorn och filtret är korrekt monterade innan du använder din maskin och använd endast maskinen med filtret och separatorn på plats.
 • Kontrollera alltid att golvhuvudet och tillbehören är fria från skador, smuts och skräp före användning.
 • Denna maskin står inte upprätt utan konstant stöd. Mellan användningarna, lägg dig platt på golvet på lämplig plats så att det inte blir en snubblrisk eller kan trampas på.

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR BATTERI

 • Byt endast ut batteriet mot ett VAX ONEPWR-batteri. Användning av ett annat batteri kan innebära risk för brand eller explosion.
 • Försök inte att plocka isär batteriet, ta bort någon komponent som sticker ut från batteripolerna och släng det inte i öppen eld. Batteriet och laddaren har inga delar som användaren kan reparera. Brand eller skada kan uppstå.
 • Före kassering, skydda utsatta terminaler med kraftig isoleringstejp för att förhindra kortslutning. Batteriet ska kasseras på ett säkert sätt på din lokala batteriåtervinningscentral. · När batteripaketet inte används, håll det borta från andra metallföremål som kan göra en anslutning från en pol till en annan. Kortslutning av batteripolerna kan orsaka brännskador eller brand.
 • Vid batteriläckage, undvik all kontakt med huden och kontakta oss vidare08000 927737.

GARANTI & TEKNISK

GARANTI
Om en VAX ONEPWR-maskin används på det sätt den är avsedd och den går sönder inom garantiperioden, är det vårt ansvar att reparera eller byta ut den. Här är vad som inte täcks:

 • Normalt slitage på förbrukningsmaterial
  föremål, till exempel bälten, filter, borststänger, säkringar etc.
 • Batterier har blivit trasiga på grund av felaktig hantering.
 • Batterier har kortare livslängd till följd av normalt slitage.
 • Oavsiktlig skada – Skador till följd av användning som inte överensstämmer med produktens bruksanvisning.
  – Skador orsakade av att regelbundet underhåll inte utförts.
  – Skador på laddningskabeln.
  – Blockeringar orsakade av felaktig användning.
 • Fel orsakade av:
  – Försumlig användning, felaktig användning, försummelse eller vårdslös användning av maskinen.
  – Användning av maskinens rengöringsmedel som inte är i enlighet med bruksanvisningen.
  – Användning av en VAX ONEPWR-maskin för något annat än vanliga hushållsändamål i det land där den köptes.
  – Användning av delar, tillbehör och förbrukningsvaror som inte är äkta VAX-komponenter.
  – Felaktig installation eller reparationer om de inte utförs av en behörig elektriker eller ingenjör.

TEKNISK
EU-försäkran om överensstämmelse: Tillverkare/EU-importör: VAX Limited, härmed på eget ansvar, förklarar att VAX ONEPWR Blade 4 är tillverkad i enlighet med följande direktiv: Säkerhet: 2014/35/EU:s lågspänningsdirektiv. EMC: 2014/30/EU direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet.
Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (4)Avfall från elektriska produkter ska inte slängas tillsammans med hushållsavfallet. Vänligen återvinn där anläggningar finns. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare för råd om återvinning.
VAX är ett varumärke som tillhör Techtronic Cordless GP. © 2020 Techtronic Cordless GP. Alla rättigheter förbehållna.
VAX Ltd, Artillery House, Heritage Way, Droitwich, WR9 8YB, Storbritannien.

LÄR KÄNNA DIN MASKIN

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (5)

 1. Bärhandtag
 2. Smutsbehållare
 3. Filterlock och filter
 4. Smutsbehållarens frigöringsspärr
 5. Smutsfrigöringsknapp
 6. Ström PÅ/AV
 7. Borstjärn PÅ/AV
 8. Boost PÅ/AV
 9. Indikatorlampa för batterinivå
 10. Nå trollstaven
 11. Motordrivet golvhuvud
 12. Borstjärn
 13. Dockningsstation för batteri
 14. Frigöringsflik för filterkåpan (dold)
 15. ONEPWR batteri*
 16. ONEPWR laddare*
 17. Spaltverktyg
 18. Dammborste
 19. Spaltverktygsförvaringscaddie
 20. Väggmonterade skruvar och väggpluggar

TEKNISK SPECIFIKATION
VAX ONEPWR Blade 4

Vikt (utan batteripaket)2,8 kg
Kapacitet för smutsbehållare0,6L

Körtid och laddningstid beror på batteripaketet och strömläget som används.

 • Ingår endast med modell CLSV-B4KS. Med reservation för tekniska ändringar utan föregående meddelande. Bilderna är endast illustrativa.

KOMMA IGÅNG

HOPSÄTTNING

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (6)

För att montera smutsbehållaren, rikta pilen på smutsbehållarens anslutning i linje med pilen på handtaget. Skjut smutsbehållaren på handtaget tills den klickar på plats.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (7)

Fäst handenheten på räckviddsstaven tills den klickar på plats. Fäst räckviddsstaven på det elektriska golvhuvudet tills det klickar på plats. Skjut verktygslådan på räckviddsstaven och sätt in spaltverktyget på plats.

FÄSTA VÄGGFÄSTET

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (8)

Utan den handhållna enheten ansluten till räckviddsstaven och det elektriska golvhuvudet, tryck väggfästet på toppen och baksidan av räckviddsstaven.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (9)

Välj en plats där maskinen ska förvaras, helst nära ett eluttag men inte direkt ovanför eller under ett eluttag. Ställ det maskindrivna golvhuvudet och staven mot väggen och se till att det motordrivna golvhuvudet är plant på golvet.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (10)

Håll väggfästet säkert mot väggen, gör ett litet märke för varje skruv. Fäst väggfästet på väggen med väggpluggar och skruvar.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (11)

Dammborsten kan monteras på väggfästet.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (12)

Montera maskinen helt och tryck in maskinen ordentligt i väggfästet för att fästa den. Se alltid till att maskinen är säkert låst på plats.

LADDNING AV BATTERIET

DENNA MASKIN SKA ENDAST ANVÄNDAS MED VAX ONEPWR-BATTERIER OCH LADDARE. LÄS SÄKERHETSGUIDE INNAN ANVÄNDNING.

OBS: Före första användning, se till att batteriet är fulladdat. Om batteriet inte laddas helt före första användning kan det leda till dålig batteriprestanda. Batteriets förväntade livslängd varierar beroende på hur maskinen används.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (13)

Skjut ner batteriet på laddaren.

(Video) Vax ONEPWR Blade 4 Pet Cordless Vacuum Cleaner Unboxing & First Look

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (14)

Laddningslampan blinkar vitt för att visa när batteriet laddas. Lampan på laddaren slutar blinka och slocknar när batterierna är fulladdade.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (15)

När det är fulladdat, skjut bort batteriet från laddaren för att ta bort det.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (16)För att kontrollera batteriladdningsnivån, tryck på batterisymbolen.

DRIFT

VARNING: Borststången i det motordrivna golvhuvudet roterar konstant när den slås på. Använd aldrig det motordrivna golvhuvudet på ett ställe under en längre tid eftersom borststången kan skada golvytan. Stäng alltid av den elektriska borststången för golvhuvudet när du rengör hårda golv. För att förhindra skador från att uppstå, testa först på en oansenlig del av golvet.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (17)

Skjut in batteriet i handenheten tills det klickar på plats.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (18)

Placera foten på det elektriska golvhuvudet. Dra handtaget bakåt för att luta dig tillbaka.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (19)

För att ta bort batteriet, tryck på båda knapparna för att släppa.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (20)

Tryck på på/av-knappen för att slå på maskinen.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (21)

Tryck på borststångens på/av-knapp för att slå på borststången.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (22)

Tryck på boostknappen för att öka suget för särskilt smutsiga områden.

OBS: Den elektriska borststången för golvhuvudet ska vara PÅ för mattor och AV för hårda golv. Konstant användning av boost-läget och borststången kommer att minska batteritiden.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (23)

När maskinen används kommer batterinivåindikatorlamporna att tändas och indikerar hur mycket laddning som återstår. När mindre än 20 % laddning återstår kommer den nedre lampan att blinka rött vilket indikerar att batteriet börjar ta slut och att laddning krävs.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (24)

Alla tillbehör, inklusive det elektriska golvhuvudet, kan fästas direkt på handenheten eller räckviddsstaven. Spaltverktyget och dammborsten kan användas på svåråtkomliga ställen och på olika höjder för rengöring över golv.

VARNING: Om borststången i det motordrivna golvhuvudet har blockerats, kan borststångens motorskyddssensor ha aktiverats. Borststången stannar, lampan på det motordrivna golvhuvudet kommer att lysa rött och maskinen kan stängas av. För att återställa ta bort det elektriska golvhuvudet från räckviddsstaven/handhållen och rensa bort alla hinder. Vänta 1 minut innan du sätter tillbaka det eldrivna golvhuvudverktyget, sätt på maskinen och tryck på borststångens ON/OFF-knapp.

RENGÖRING & UNDERHÅLL

BORTTAGNING OCH MONTERING AV SMUTSBEHÅLLARE

VARNING: Ta alltid bort batteriet innan du utför underhåll eller felsökning.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (25)

 1. Kläm på spärren på smutsbehållaren för att lossa.
 2. Luta och lyft för att ta bort från handenheten.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (26)

För att återmontera, rikta in smutsbehållarens anslutning med det handhållna handtaget. Skjut tillbaka smutsbehållaren på handtaget tills den klickar på plats.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (27)

När de är korrekt monterade kommer alla 3 anslutningspunkterna att vara i linje och kommer att sitta i plan.

(Video) Power Through your Cleaning with the Vax Blade 4 !!!

TÖMNING AV SMUTSBEHÅLLARE

VARNING: Överfyll inte smutsbehållaren för att undvika att luftflödet blockeras genom maskinen. För bästa rengöringsresultat, töm smutsbehållaren efter varje användning. Filtren bör knackas över en behållare var 4-6 användning för att ta bort smuts och skräp och tvättas var 3:e månad. Filter bör bytas ut var 6-9 månad beroende på användningsgrad.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (28)

 1. Kläm på spärren på smutsbehållaren för att lossa.
 2. Luta och lyft för att ta bort från handenheten.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (29)

Håll smutsbehållaren över en behållare och tryck på smutsfrigöringsknappen så att smuts och skräp faller ut.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (30)

För att stänga, tryck på smutsfrigöringsluckan tills den klickar på plats.

RENGÖRING AV FILTER OCH AVSKÄRRARE

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (31)

Tryck på fliken på locket på smutsbehållaren och lyft på locket för att komma åt filtret.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (32)

Lyft filtret och avskiljaren från smutsbehållaren.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (33)

Knacka avskiljaren över en behållare för att ta bort smuts och skräp och torka över metallhöljet med en torr trasa.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (34)

Dra i fliken på filtret för att ta bort det från separatorn.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (35)

Knacka filtret mot behållaren för att ta bort smuts och skräp.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (36)

Tvätta filtret under rinnande vatten (max 40°C). Låt stå i minst 24 timmar eller tills den är helt torr innan du byter ut.

VARNING: Se till att både filtret och separatorn är återmonterade föree använda.

RENGÖRING OCH BYTE AV DET DRIFTSTRÄFFANDE BORSTBORSTARNA

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (37)

Tryck på golvhuvudets frigöringsknapp för att ta bort golvhuvudet från maskinen.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (38)

Använd ett mynt, tryck och vrid borststångslåset moturs för att frigöra borststången.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (39)

Dra ut borststången från borststångshuset.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (40)

För att ta bort eventuella trådar eller hår, skjut in bladet på en sax i skåran på borststången och klipp längs skåran.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (41)

Ta bort all smuts/skräp från ändlocken och inuti höljet på det motordrivna golvhuvudet.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (42)

Sätt tillbaka borststången i golvhuvudet. Rikta in pilen på borststångskåpan så att den pekar mot norr, trycker bestämt och vrid medurs för att låsa.

KONTROLLERA EFTER BLOCKERINGAR

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (43)

Tryck på den handhållna frigöringsknappen och ta bort räckviddsstaven. Kontrollera och ta bort all smuts och skräp från den handhållna anslutningspunkten.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (44)

Tryck på smutsbehållarens frigöringsknapp och ta bort smutsbehållaren. Kontrollera och rensa bort all smuts och skräp bakom smutsbehållarens lucka.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (45)

Kontrollera det motordrivna golvhuvudet för eventuella blockeringar och använd ett trubbigt föremål för att ta bort blockeringen.

Användarhandbok för vax CLSV-B4KS Blade 4 sladdlös dammsugare (46)

För att testa för en blockering i räckviddsstaven, släpp en liten boll av papper i staven. Papperet kommer att falla igenom om staven är klar. Använd ett kvastskaft eller liknande trubbigt föremål för att avlägsna eventuella blockeringar.

FELSÖKNING

DET FINNS ETT TILLBEHÖR SAKNAS
Kontrollera innehållet på baksidan av kartongen.
VARFÖR HAR MASKINEN INGEN STRÖM?

 • Batteriet är inte korrekt monterat. Se ANVÄNDNING sida 7.
 • Batteriet har ingen laddning. Se LADDNING AV BATTERIET sidan 7.
 • Motortermostaten kan ha löst ut. Töm smutsbehållaren och kontrollera att den inte är blockerad. Rengör filtren och låt maskinen svalna i cirka 1 timme. Om du har tvättat filtren, vänta 24 timmar för att torka dem helt innan du sätter tillbaka dem på maskinen. Se RENGÖRING AV FILTER OCH AVSKÄRRARE sidan 10.
 • Borstjärnsmotorsensorn har aktiverats. För att återställa ta bort det elektriska golvhuvudet från räckviddsstaven/handhållen och rensa bort alla hinder. Vänta 1 minut innan du sätter tillbaka det motordrivna golvhuvudet, sätt på maskinen och tryck på borststångens ON/OFF-knapp. Se ANVÄNDNING sida 8.

VARFÖR KOMMER MASKINEN INTE PÅ?

 • Smutsbehållaren kanske inte är korrekt monterad. Se TA BORT OCH MONTERA SMUTSBEHÅLLARE sidan 9.
 • Smutsbehållaren kan vara blockerad. Kontrollera att smutsbehållaren och det handhållna inloppet inte är blockerat. Se TÖMNING AV SMUTSBEHÅLLARE sidan 9.
 • Filtren kan vara igensatta. Se RENGÖRING AV FILTER OCH AVSKÄRRARE sidan 10.
 • Det kan finnas en blockering. Se KONTROLL AV BLOCKERINGAR sidan 12.
 • Borststången på det motordrivna golvhuvudet har inte aktiverats. Se ANVÄNDNING sida 8.
 • Det elektriska golvhuvudet kan vara blockerat. Se RENGÖRA OCH BYTA DEN DRIVNA HUVUDBORSTBORSTERNA sidan 11.
 • Det maskindrivna golvhuvudet och räckviddsstaven kanske inte är korrekt monterade. Se MONTERING sida 6.

VARFÖR FINNS DET ETT RÖTT LJUS?

 • Batteriladdningen börjar ta slut (<20%). Se LADDNING AV BATTERIET sidan 8.

VARFÖR LÄNSER DET ETT RÖTT LJUS PÅ DET DRIVNA GOLVHUVUDET?

 • Den motordrivna borststången för golvhuvudet har blockerats. Se RENGÖRING OCH BYTE AV DET DRIFTSTRÄFFANDE BORSTBORSTARNA sidan 11.

VARFÖR VÄNDER INTE BORSTBÅNGEN?

 • Borststången på det motordrivna golvhuvudet har inte aktiverats. Gå till DRIFT sida 8.
 • Verktyget/borstjärnet kan vara blockerat. Se RENGÖRA OCH BYTA DEN DRIVNA HUVUDBORSTBORSTERNA sidan 11.
 • Det maskindrivna golvhuvudet och räckviddsstaven kanske inte är korrekt monterade. Se MONTERING sida 6.

support.vax.co.uk

Dokument/resurser

vax CLSV-B4KS Blade 4 Sladdlös Dammsugare[pdf] Användarhandbok
CLSV-B4KS, CLSV-B4BS, sladdlös dammsugare med blad 4

relaterade inlägg

 • Användarhandbok för vax CLSV-B3KS Blade 3 sladdlös dammsugare

  vax CLSV-B3KS Blade 3 Sladdlös Dammsugare SÄKERHETSGUIDE Denna maskin är endast avsedd för hushållsbruk...

 • AEG sladdlös rengöringsmanual

  AEG Cordless Cleaner Tillbehör kan variera från modell till modell/ TILLBEHÖR INSTALLATION Rengöring Tvätt Rengöringsdynor Laddning Hur...

 • AEG QX8 sladdlös dammsugare bruksanvisning

  Instruktionsbok QX8 / QX8-P Tillbehör kan variera från modell till modell.www.aeg.com ? support.emea.aeg.com Vänligen hantera batteripaketet...

 • Brigii Y120 sladdlös dammsugare Användarhandbok

  Brigii Y120 sladdlös dammsugare Användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner: Produktdiagram: Produktspecifikationer: Användning: Funktionsbeskrivning:...

FAQs

Why is my vax blade 4 not picking up? ›

If you've noticed that your Vax vacuum cleaner isn't performing as well as it usually is and not picking up, the most likely cause would be a blockage. Remove the floorhead and place your hand over the tube. Turn the model on and see if the suction is stronger.

How long does a vax blade battery last? ›

Generating up to 45 minutes runtime†† per battery, there is plenty of time to clean without recharging. VAX Blade 4 provides continuous cleaning performance and, if that is not enough, you can simply switch out for another ONEPWR battery and keep going!

What causes a vacuum to lose suction? ›

Vacuum cleaners are fairly simple machines. They need power to be transmitted to the vacuum to create a suction force that lifts debris. So, the usual areas that cause suction loss include the wrong height setting, stuck rollers, a faulty gasket, a broken vacuum belt, a filled bag, or a clogged hose.

How long does a vax lithium battery last? ›

A replacement Lithium Life Battery for the Vax cordless range. Our LithiumLife™ batteries deliver long lasting fade free cleaning power. This 2PP battery provides up to 30 minutes* of cleaning time.

How many years do power tool batteries last? ›

To sum it all up, the bare minimum that most manufacturers expect from their batteries is around 3 years or 1,000 charging cycles. With that said—we say “put your warranty where your mouth is.” Bosch, DeWalt, Metabo HPT, Makita, Milwaukee Tool, EGO, and Ridgid all warranty their Lithium-ion batteries for 2–3 years.

How long do vax filters last? ›

Vax Blade 2 Max | Cleaning the Filter

This maintenance should be carried out regularly, every 4-6 uses.

How do you reset a VAX Blade 4? ›

To reset, remove the Powered Head from the reach wand/handheld and clear any obstruction. Wait 1 minute before refitting the Powered Head, switch the slim vac on and press the brushbar on/off button.

Why is the red light flashing on my vax Blade 4? ›

When less than 20% charge is remaining the bottom light will flash red indicating the battery is running low and charging is required. All of the accessories, including the powered floorhead can be attached directly onto the handheld or the reach wand.

How often do you change a Vax filter? ›

It's good practice to change your vacuum cleaner's HEPA filter every 6 months.

Can you wash a Vax blade 4 filter? ›

The good news is that the Vax ONEPWR Blade 4 comes with a washable filter. This means you can use warm water to clean it, rather than needing to buy a new filter when it becomes clogged. We recommend cleaning your Vax filter at least once per month.

Is it worth fixing a vacuum cleaner? ›

As a general rule, if the repair is going to cost less than half the cost of a new vacuum cleaner, it's best to go ahead and get it repaired. When the service tops half the price of a new machine, it's probably best to invest in a newer model.

How can you tell if a vacuum is clogged? ›

Clog located in the vacuum hose

Turn the unit on and feel the suction at the end of the hose handle. If there is no or low suction, then the clog is in the hose. You can remove the clog by running a long, stiff object through the hose, such as a butter knife, starting at the wall end.

How do I get my suction to work again? ›

Use Some Water

A little bit of water can do wonders for boosting a suction cup's grip. Using warm water, rinse the whole cup so it softens it up. Shake the drops of water off the cup quickly and then put it up on the wall. That can often do the trick.

How do I know if my vacuum motor is bad? ›

If all you hear from the vacuum unit is a click at the when you try to start the vacuum motor from inside the house, then the motor in the unit is dead and has to be replaced. A strong odor from the shellac, which coats the copper coil windings, is an indicator that the motor is about to or has burnt out.

What is the main cause of vacuum pump failure? ›

The most common cause of vacuum pump failure occurs due to broken belts, electrical problems inside the unit, or vacuum hoses that fail.

How do I know if my vacuum has strong suction? ›

The two main indicators to determine vacuum power performance are water lift and airflow. The water lift is measured in mmH2O, mbar or kPa. It represents the suction force and is the reference parameter for vacuuming liquids and heavy materials. The airflow is measured in m3/h or in l/s.

Should you leave a cordless vacuum plugged in all the time? ›

The battery is designed to be left on charge permanently, and this will ensure that the vacuum is fully charged when it's next used. Once the battery is fully charged, your machine won't use any more electricity. All batteries differ and may vary during their lifetime.

Can you overcharge a vacuum battery? ›

The BMS doesn't only consist of the actual battery but also the circuitry and other components; together, they ensure the right range of voltage and current reaches the battery for a duration of time. So, in that respect, you can't overcharge your handphone or vacuum cleaner.

What is the best longest lasting lithium battery? ›

Energizer AA Lithium Batteries – Best Overall

Lasting up to 20 years in storage, you can get them out even after a decade and start using them right away. And unlike conventional batteries, they can even perform in extreme temperatures.

Is it OK to store power tool batteries in the garage? ›

Temperatures in excess of around 80 degrees Fahrenheit will degrade a battery, with temperatures above 100 or 120 degrees Fahrenheit causing rapid damage. For that reason, it's best to store batteries in a garage that remains relatively cool during the summer.

Do lithium batteries go bad if not used? ›

Lithium batteries don't necessarily expire, but they do experience a small amount of energy depletion when left sitting. Specifically, when left in the right conditions, our LiFePO4 batteries experience a 2-3% depletion each month.

Can tool batteries stay in the garage over the winter? ›

You may have heard storing your batteries in the freezer helps them last longer, but professionals recommend 60 degrees Fahrenheit. Most garages are not climate controlled and change temperature along with the weather outside, because of this the garage doesn't make for a great battery storage area.

Can you clean vax filters? ›

It is recommended to clean this filter every time the bin is emptied - to clean the filter simply rinse it under some warm water and let it dry for 24 hours. It is very important to only fit the filter again once it is completely dry otherwise the vacuum cleaner may become damaged.

What happens when you don't clean vacuum filter? ›

If the filter isn't clean, it can impact the performance of the vacuum. Dirty vacuum filters can restrict airflow so the suction won't be as strong.

Do HEPA filters last longer? ›

Some of these last longer than others so the filter change schedules will vary depending on type. It's generally recommended to change them along these timelines: True HEPA: 8,760 usable hours or about every 12 months. Activated Carbon: 8,760 usable hours or about every 12 months.

Does the vax blade 4 stand on its own? ›

They have included a wall mount for storage, but if you stop mid-cleaning... LAY THE VAC ON THE FLOOR...if you don't, it will find its way to the floor on its own.

Why is my vax blade 4 plus button flashing white? ›

White light flashing – The battery is charging.

Why is my vax blade battery not charging? ›

Check the battery is inserted correctly into the charger. The battery or charger has an error. Remove the battery and unplug charger, wait 10 seconds then plug charger into socket and re-insert the battery. Check terminals on battery and vacuum cleaner are clean.

Why is my battery blinking red and not charging? ›

Generally, this occurs when the charger does not receive a signal from the batteries, in other words there is a break in the connection between the charger and batteries.

What are the modes on vax Blade 4? ›

The Blade 4 has two power modes – standard and boost – and you can also choose whether to activate the brush bar in the powered floorhead or not.

Are vacuum brushes supposed to spin? ›

Clear the brush roll of any hair and debris and inspect by placing it on its end and spin. The brush should spin freely. If it doesn't spin; it may be time to replace.

Why is the bottom of my Hoover vacuum brush not spinning? ›

Should the brush not rotate freely there may be debris tangled around the ends of the brush, carefully remove any obstructions or replace the brush with a new one. We recommend that you fit a new belt and brush once per year to keep your Reactive vacuum working efficiently.

Can you tumble dry a vacuum filter? ›

Leave to dry

Simple air drying in sunlight should be all your filter needs. Using a tumble dryer or other heat source is typically not recommended. It's important that your vacuum's filters are COMPLETELY dry when they go back in the vacuum.

How do I know if my filter needs to be changed? ›

5 Signs Your Air Filter Needs to Be Replaced
 1. Dust and Dirt Around Vents. Dust and dirt collecting around AC vents may be caused by a clogged air filter. ...
 2. The Filter Looks Dirty or Clogged. ...
 3. Rise in Electricity Bill. ...
 4. It Takes Longer to Heat or Cool Your Home. ...
 5. The AC Unit Is Hot.
Oct 30, 2020

How often do you have to clean carpet with a vax? ›

Regular, routine, clean

Using your carpet cleaner every 6-8 months will not only leave your carpets looking clean and smelling fresh, but it will prolong its life and help to avoid the expensive costs of carpet replacement.

Can you use any cleaner in a Vax? ›

Can you use other carpet shampoo solutions in a Vax machine? One of the most popular questions we get asked is if our carpet cleaning solutions can be used in a Vax machine. The answer - YES, they can!

Why does my Vax blade keep blocking? ›

The superficial causes for your VAX vacuum shutting off during use can be from blockages along the hose and body of the model. There can also be a blockage caused by a build-up of dust, dirt, hair and debris across the models' brush bar.

How often should I wash my vacuum filter? ›

If you have dirty filters, you'll notice a stale odor immediately when you turn on the vacuum and reduced suction as you work. For high traffic areas, the filter may need to be cleaned monthly. For most homes, vacuum filters should be cleaned at least every three months.

Do you clean or replace shop vac filters? ›

Cleaning your vacuum filter is a necessary house chore and a big part of regular maintenance. Regularly cleaning or replacing the filter will ensure that your vacuum is able to pick up all the dirt and debris it's meant to. A dirty filter will decrease suction, meaning the vacuum picks less dirt and dust.

Are you supposed to replace vacuum filters? ›

Most manufacturers recommend you change your filter on average every 3-6 months. However, it is recommended to change your filter even earlier depending on usage and allergy care. Most newer vacuum models use more than one filter. Please refer to your manufacturer manual for further assistance on locating your filter.

Why is my carpet cleaner not suctioning? ›

A possible cause might be that the tank is not properly seated. To assure the tank is seated properly, pick it up and re-seat is so it sits snugly on the unit. If this doesn't fix the problem, make sure the tank is assembled properly. To make sure they are both latched properly, pick the tank up by its handle.

Why is my vacuum cleaner not picking up dirt? ›

The most common cause of loss of suction is that the filters have become blocked. They may require cleaning or replacing. Another cause could be that the vacuum cleaner hose is blocked.

How can I improve my vacuum suction? ›

One of the easiest ways to increase vacuum cleaner suction is to empty the dust bag or container. Dust containers need to have enough space for airflow, otherwise, they could get clogged and have less suction power. Regularly check your dust compartment and empty or change it when it's already 70-80% full.

What does red light mean on vax blade 4? ›

A RED light will indicate a jammed brushbar. Push the machine into the upright position to automatically reset the brushbar. A GREEN light indicates no blockages in the brushbar. Switch off machine then unplug.

Why is my Vax blade flashing red and white when charging? ›

White light flashing – The battery is charging. White light – The battery is charged (after 4 hours). Red light – The battery is low. If charging for the first time the initial charge time is 4 hours.

What makes a vacuum hard to push on carpet? ›

For a vacuum cleaner to glide easily on a carpet, air must flow into the nozzle and through the machine. Block the air flow and the vacuum seals itself to the carpet and is hard to push. And, unfortunately, that's what many consumers have discovered when their new carpeting is installed.

Why is there no dirty water in my Vax carpet cleaner? ›

Your Vax carpet cleaner may not be picking up water because the machine has picked up too much grime, and has become blocked up. Check around the head of the carpet cleaner for anything obvious that might make the suction on the Vax weaker, or look for clumps of hair that could be caught in the bristles.

Why is my upright vacuum hard to push on carpet? ›

Check the Rotator Brush and Wheels

Sometimes pieces of string or other objects get wrapped around your vacuum's rotating brush or around the wheels of the vacuum. Unplug your vacuum. Turn it over and have a look at the wheels and brush. If you see any pieces of string or objects lodged there, remove them.

Why is there always dust when I vacuum? ›

If your vacuum doesn't have a HEPA filter, it's likely stirring up more dust than it's capturing. With the wrong product, you'll simply pull dust up from the carpet and send it flying through the air. This could be the cause of the dust build-up you're seeing.

Why isn t my dirt devil picking up dirt? ›

1. The dirt canister may need emptied or the bag/filter may need to be replaced - follow the instructions in your Owner's Manual based on your power unit type. 2. The hose may be clogged.

How do you revive suction? ›

Rinse the Suction Cup in Warm Water

Because the heat softens the material, this is an effective trick. To get started, you'll just need to boil a pot of water. Once the water starts boiling, remove it from the stovetop and turn it off. Then, toss in your suction cups for half a minute.

What controls the suction in a vacuum? ›

All vacuum cleaners operate based on air flowing from the opening at the cleaning head or tool, through the vacuum cleaner and the bag and/or filter system and then out the exhaust port. This airflow is created by the vacuum motor, which also may be referred to as the suction motor.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Eusebia Nader

Last Updated: 08/09/2023

Views: 5585

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eusebia Nader

Birthday: 1994-11-11

Address: Apt. 721 977 Ebert Meadows, Jereville, GA 73618-6603

Phone: +2316203969400

Job: International Farming Consultant

Hobby: Reading, Photography, Shooting, Singing, Magic, Kayaking, Mushroom hunting

Introduction: My name is Eusebia Nader, I am a encouraging, brainy, lively, nice, famous, healthy, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.