Användarhandbok för vax CLSV-B3KS Blade 3 sladdlös dammsugare (2023)

Innehåll Dölj

1vax CLSV-B3KS Blade 3 Sladdlös Dammsugare

2SÄKERHETSGUIDE

2.1 BATTERISÄKERHETSÅTGÄRDER

4LÄR KÄNNA DIN MASKIN

5MONTERING

6MONTERING AV VÄGGFÄSTE

(Video) Vax ONEPWR Blade 3 Cordless Vacuum Cleaner Review & Demonstration 2020

7LADDNING AV BATTERIET

8DRIFT

10FELSÖKNING

11Dokument/resurser

12 relaterade inlägg

Användarhandbok för vax CLSV-B3KS Blade 3 sladdlös dammsugare (1)

vax CLSV-B3KS Blade 3 Sladdlös Dammsugare

Användarhandbok för vax CLSV-B3KS Blade 3 sladdlös dammsugare (2)

SÄKERHETSGUIDE

Denna maskin är endast avsedd för hushållsbruk och INTE för kommersiell eller industriell användning.
BEHAGA INSTRUKTIONER FÖR VIDARE ANVÄNDNING OCH ANVÄND ENDAST SOM INSTRUKTIONER I DENNA GUIDE.
GÖR INTE

Tvillingseparation...

Twin Flame Separation (Ru)

 • Lämna inte laddaren ansluten när den är obevakad.
 • Använd inte maskinen om den är defekt eller har tappats, skadats eller lämnats utomhus.
 • Använd inte maskinen för att plocka upp lättantändliga eller brännbara material (tändvätska, bensin, fotogen etc.) och använd inte maskinen i ett område med explosiva ångor eller vätska.
 • Använd inte maskinen för att plocka upp heta kol, cigarettfimpar, tändstickor eller röka heta brinnande föremål eller använd inte den i ett område där det kan finnas skadliga vätskor (klor, blekmedel och ammoniakavloppsrengörare).
 • Hantera inte laddaren, batteriet eller använd inte maskinen med våta händer.
 • Koppla inte ur laddaren genom att dra i nätsladden.
 • Nätsladden kan inte bytas ut. Om sladden är skadad ska laddaren skrotas.
 • Försök inte ta bort blockeringar med vassa föremål eftersom det kan skada maskinen.
 • Använd inte maskinen med fel batteri eller laddare eftersom detta kan leda till skada eller skada på användaren. Den korrekta batteriladdarinformationen finns på batteripaketets märketikett.
 • Ladda inte batteriet utomhus och lämna inte laddaren ansluten till elnätet när den inte används.
 • Använd inte maskinen med ett skadat batteri. Om batteriet är skadat kontakta oss på: 08000 927737.
 • Använd inte på en yta som är skadad, ojämn eller felaktigt monterad.
 • Borstjärnet i det motordrivna golvhuvudet roterar konstant när det slås på. Använd aldrig det motordrivna golvhuvudet på ett ställe under en längre tid eftersom borststången kan skada golvytan.

GÖR

 • Endast VAX ONEPWR-batterier (BV15020/BV15030/BV25040) och laddare (BV05100UK) ska användas med denna maskin.
 • Ställ alltid laddaren på en stabil, jämn yta, oövertäckt och borta från värmekällor.
 • Endast verktyg och tillbehör som rekommenderas av VAX ONEPWR bör användas med denna maskin.
 • Ta alltid ur batteriet ur maskinen innan du utför något underhåll eller om det förvaras oanvänt under en längre tid.
 • Håll alla öppningar fria, fria från skräp och överfyll inte smutsbehållaren eftersom detta kan påverka luftflödet/suget.
 • Stäng av alla kontroller på maskinen innan du kopplar bort eller ansluter batteriet.
 • Använd endast maskinen inomhus på torra ytor och håll området du städar väl upplyst.
 • Denna maskin är inte avsedd att användas eller rengöras av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet eller kunskap, såvida de inte har fått instruktioner om säker användning av maskinen av en person som är juridiskt ansvarig för deras säkerhet. De bör övervakas när du använder maskinen. Barn får inte använda, rengöra eller leka med denna maskin, som när den inte används ska säkras utom räckhåll.
 • Håll fingrar, hår och löst sittande kläder borta från rörliga delar och öppningar när du använder maskinen.
 • Förvara maskinen på en sval, torr plats. Håll maskinen borta från regn och fukt.
 • Använd endast CE-godkända 13amp förlängningssladdar, ej godkända förlängningssladdar kan överhettas. Var noga med att ordna förlängningssladden eftersom det kan utgöra en snubbelrisk.
 • Var extra försiktig när du använder maskinen i trappan.
 • Stäng alltid av den elektriska borststången för golvhuvudet när du rengör hårda golv. För att förhindra skador, testa först på en oansenlig del av golvet.
 • Se alltid till att separatorn och filtret är korrekt monterade innan du använder din maskin och använd endast maskinen med filtret och separatorn på plats.
 • Kontrollera alltid att det motordrivna golvhuvudet och tillbehören är fria från skador, smuts och skräp före användning.
 • Denna maskin står inte upprätt utan konstant stöd. Mellan användningarna, lägg dig platt på golvet på lämplig plats så att det inte blir en snubblrisk eller kan trampas på.
SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR BATTERI
 • Byt endast ut batteriet mot ett VAX ONEPWR-batteri. Användning av ett annat batteri kan innebära risk för brand eller explosion.
 • Försök inte att ta isär batteriet, ta bort någon komponent som sticker ut från batteripolerna och kasta inte i eld. Batteriet och laddaren har inga delar som användaren kan reparera. Brand eller skada kan uppstå.
 • Före kassering, skydda utsatta terminaler med kraftig isoleringstejp för att förhindra kortslutning. Batteriet ska kasseras på ett säkert sätt på din lokala batteriåtervinningsstation.
 • När batteripaketet inte används, håll det borta från andra metallföremål som kan göra en anslutning från en pol till en annan. Kortslutning av batteripolerna kan orsaka brännskador eller brand.
 • Vid batteriläckage, undvik kontakt med huden och kontakta oss på: 08000 927737.

GARANTI & TEKNISK

GARANTI
Om en VAX ONEPWR-maskin används på det sätt den är avsedd och den går sönder inom garantiperioden, är det vårt ansvar att reparera eller byta ut den. Här är vad som inte täcks:

 • Normalt slitage på förbrukningsartiklar, till exempel: remmar, filter, borststänger, säkringar etc.
 • Batterier som har blivit trasiga på grund av felaktig hantering.
 • Batterier som har kortare livslängd till följd av normalt slitage.
 • Oavsiktlig skada
  • Skador till följd av användning som inte är i enlighet med produktens bruksanvisning.
  • Skador orsakade av att regelbundet underhåll inte utförts.
  • Skador på laddningskabeln.
  • Blockeringar orsakade av felaktig användning.
 • Fel orsakade av:
  • Försumlig användning, felaktig användning, försummelse eller vårdslös användning av maskinen.
  • Användning av maskinrengöringsmedel som inte är i enlighet med bruksanvisningen.
  • Användning av en VAX ONEPWR-maskin för något annat än vanliga hushållsändamål i det land där den köptes.
  • Användning av delar, tillbehör och förbrukningsvaror som inte är äkta VAX-komponenter.
  • Felaktig installation eller reparationer – om de inte utförs av en kvalificerad elektriker eller ingenjör.

TEKNISK
EU-försäkran om överensstämmelse: Tillverkare/EU-importör:VAX Limited förklarar härmed på eget ansvar att VAX ONEPWR Blade 3 är tillverkad i enlighet med följande direktiv:
Säkerhet:2014/35/EU lågspänningsdirektiv.
EMC:2014/30/EU direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet.

Avfall från elektriska produkter ska inte slängas tillsammans med hushållsavfallet. Vänligen återvinn där anläggningar finns. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare för råd om återvinning.

VAX är ett varumärke som tillhör Techtronic Cordless GP.
© 2020 Techtronic Cordless GP. Alla rättigheter förbehållna.
VVAX Ltd, ArtilAX Ltd, Artillerylery House, Heritage W House, Heritage Wayay, Dr, Droitwich, WR9 8YB, UK.oitwich, WR9 8YB, UK.

LÄR KÄNNA DIN MASKIN

Användarhandbok för vax CLSV-B3KS Blade 3 sladdlös dammsugare (3)

Användarhandbok för vax CLSV-B3KS Blade 3 sladdlös dammsugare (4)

Användarhandbok för vax CLSV-B3KS Blade 3 sladdlös dammsugare (5)

 1. Bärhandtag
 2. Smutsbehållare
 3. Filterlock och filter
 4. Smutsbehållarens frigöringsspärr
 5. Smutsfrigöringsknapp
 6. Ström PÅ/AV
 7. Borstjärn PÅ/AV
 8. Boost PÅ/AV
 9. Indikatorlampa för batterinivå
 10. Nå trollstaven
 11. Motordrivet golvhuvud
 12. Borstjärn
 13. Dockningsstation för batteri
 14. Frigöringsflik för filterkåpan (dold)
 15. ONEPWR batteri*
 16. ONEPWR laddare*
 17. Spaltverktyg
 18. Dammborste
 19. Spaltverktygsförvaringscaddie
 20. Väggmonterade skruvar och väggpluggar

TEKNISK SPECIFIKATION

VAX ONEPWR Blade 3
Vikt (utan batteripaket) 2,9 kg
Smutsbehållarens kapacitet 0,6L

Körtid och laddningstid beror på batteripaket och strömläge som används.
Ingår endast med modell CLSV-B3KS.
Med reservation för tekniska ändringar utan föregående meddelande. Bilderna är endast illustrativa.

HOPSÄTTNING

Användarhandbok för vax CLSV-B3KS Blade 3 sladdlös dammsugare (6)

FÄSTA VÄGGFÄSTET

Användarhandbok för vax CLSV-B3KS Blade 3 sladdlös dammsugare (7)

LADDNING AV BATTERIET

DENNA MASKIN SKA ENDAST ANVÄNDAS MED VAX ONEPWR-BATTERIER OCH LADDARE.
LÄS SÄKERHETSGUIDE INNAN ANVÄNDNING.

NOTERA:Före första användning, se till att batteriet är fulladdat. Om batteriet inte laddas helt före första användning kan det leda till dålig batteriprestanda. Batteriets förväntade livslängd varierar beroende på hur maskinen används.

Användarhandbok för vax CLSV-B3KS Blade 3 sladdlös dammsugare (8)

DRIFT

VARNING:Borstjärnet i det motordrivna golvhuvudet roterar konstant när det slås på. Använd aldrig det motordrivna golvhuvudet på ett ställe under en längre tid eftersom borststången kan skada golvytan. Stäng alltid av den elektriska borststången för golvhuvudet när du rengör hårda golv. För att förhindra skador, testa först på en oansenlig del av golvet.

Användarhandbok för vax CLSV-B3KS Blade 3 sladdlös dammsugare (9)

Användarhandbok för vax CLSV-B3KS Blade 3 sladdlös dammsugare (10)

NOTERA:Den elektriska borststången för golvhuvudet ska vara PÅ för mattor och AV för hårda golv.
Konstant användning av boost-läget och borststången kommer att minska batteritiden.

(Video) Vax Blade cordless vacuum - maintenance and cleaning

Användarhandbok för vax CLSV-B3KS Blade 3 sladdlös dammsugare (11)

VARNING:Om borststången i det motordrivna golvhuvudet har blockerats, kan borststångens motorskyddssensor ha aktiverats. Borstjärnet kommer att stanna, lampan på det elektriska golvhuvudet
kommer att lysa rött och maskinen kan stängas av. För att återställa ta bort det elektriska golvhuvudet från räckviddsstaven/handhållen och rensa bort alla hinder. Vänta 1 minut innan du sätter tillbaka det eldrivna golvhuvudverktyget, sätt på maskinen och tryck på borststångens ON/OFF-knapp.

Användarhandbok för vax CLSV-B3KS Blade 3 sladdlös dammsugare (12)

RENGÖRING & UNDERHÅLL

BORTTAGNING OCH MONTERING AV SMUTSBEHÅLLARE
VARNING:
Ta alltid bort batteriet innan du utför underhåll eller felsökning.

Användarhandbok för vax CLSV-B3KS Blade 3 sladdlös dammsugare (13)

TÖMNING AV SMUTSBEHÅLLARE
VARNING:Överfyll inte smutsbehållaren för att undvika att luftflödet blockeras genom maskinen.
För bästa rengöringsresultat, töm smutsbehållaren efter varje användning. Filtren bör knackas över en behållare var 4-6 användning för att ta bort smuts och skräp och tvättas var 3:e månad. Filter bör bytas ut
var 6-9 månad beroende på användningsgrad.

Användarhandbok för vax CLSV-B3KS Blade 3 sladdlös dammsugare (14)

RENGÖRING AV FILTER OCH AVSKÄRRARE

Användarhandbok för vax CLSV-B3KS Blade 3 sladdlös dammsugare (15)

Användarhandbok för vax CLSV-B3KS Blade 3 sladdlös dammsugare (16)

Användarhandbok för vax CLSV-B3KS Blade 3 sladdlös dammsugare (17)Tvätta filtret under rinnande vatten (max 40°C). Låt stå i minst 24 timmar eller tills den är helt torr innan du byter ut.
VARNING:Se till att både filtret och separatorn är återmonterade före användning.

RENGÖRING OCH BYTE AV DET DRIFTSTRÄFFANDE BORSTBORSTARNA

Användarhandbok för vax CLSV-B3KS Blade 3 sladdlös dammsugare (18)

Användarhandbok för vax CLSV-B3KS Blade 3 sladdlös dammsugare (19)

Användarhandbok för vax CLSV-B3KS Blade 3 sladdlös dammsugare (20)

KONTROLLERA EFTER BLOCKERINGAR

Användarhandbok för vax CLSV-B3KS Blade 3 sladdlös dammsugare (21)

Användarhandbok för vax CLSV-B3KS Blade 3 sladdlös dammsugare (22)

FELSÖKNING

DET FINNS ETT TILLBEHÖR SAKNAS
Kontrollera innehållet på baksidan av kartongen.

VARFÖR HAR MASKINEN INGEN STRÖM?

 • Batteriet är inte korrekt monterat. Se DRIFT.
 • Batteriet har ingen laddning. Se LADDNING AV BATTERIET.
 • Motortermostaten kan ha löst ut. Töm smutsbehållaren och kontrollera att den inte är blockerad.
  Rengör filtren och låt maskinen svalna i cirka 1 timme. Om du har tvättat filtren, vänta 24 timmar för att torka helt innan du sätter tillbaka dem på maskinen.
  Se RENGÖRING AV FILTER OCH AVSKÄRRARE.
 • Borstjärnsmotorsensorn har aktiverats. För att återställa ta bort det elektriska golvhuvudet från räckviddsstaven/handhållen och rensa bort alla hinder. Vänta 1 minut innan du sätter tillbaka det motordrivna golvhuvudet, sätt på maskinen och tryck på borststångens ON/OFF-knapp. Se DRIFT.

VARFÖR KOMMER MASKINEN INTE PÅ?

 • Smutsbehållaren kanske inte är korrekt monterad. Se TA BORT OCH MONTERA SMUTSBEHÅLLARE.
 • Smutsbehållaren kan vara blockerad. Kontrollera att smutsbehållaren och det handhållna inloppet inte är blockerat. Se TÖMNING AV SMUTSBEHÅLLARE.
 • Filtren kan vara igensatta. Se RENGÖRING AV FILTER OCH AVSKÄRRARE.
 • Det kanske är en blockering. Se KONTROLL AV BLOCKERINGAR.
 • Borststången på det motordrivna golvhuvudet har inte aktiverats. Se DRIFT.
 • Det elektriska golvhuvudet kan vara blockerat. Se RENGÖRING OCH BYTA DEN DRIVNA HUVUDBORSTBORSTELEN.
 • Maskinen, det elektriska golvhuvudet och räckviddsstaven kanske inte är korrekt monterade. Se MONTERING.

VARFÖR FINNS DET ETT RÖTT LJUS?
Batteriladdningen börjar ta slut (<20%). Se LADDNING AV BATTERIET.

VARFÖR LÄNSER DET ETT RÖTT LJUS PÅ DET DRIVNA GOLVHUVUDET?
Den motordrivna borststången för golvhuvudet har blockerats. Se RENGÖRING OCH BYTE AV DET DRIFTSTYRADE BORSTBORSTERNA.

VARFÖR VÄNDER INTE BORSTBÅNGEN?

 • Borststången på det motordrivna golvhuvudet har inte aktiverats. Gå till OPERATION.
 • Verktyget/borstjärnet kan vara blockerat. Se RENGÖRING OCH BYTA DEN DRIVNA HUVUDBORSTBORSTELEN.
 • Maskinen, det elektriska golvhuvudet och räckviddsstaven kanske inte är korrekt monterade. Se MONTERING.

Dokument/resurser

vax CLSV-B3KS Blade 3 Sladdlös Dammsugare[pdf] Användarhandbok
CLSV-B3KS Blade 3 Sladdlös Dammsugare, CLSV-B3BS, CLSV-B3KS, Blade 3 Sladdlös Dammsugare, Sladdlös Dammsugare, Dammsugare, Renare, Dammsugare

relaterade inlägg

 • AEG QX8 sladdlös dammsugare bruksanvisning

  Instruktionsbok QX8 / QX8-P Tillbehör kan variera från modell till modell.www.aeg.com ? support.emea.aeg.com Vänligen hantera batteripaketet...

 • Brigii Y120 sladdlös dammsugare Användarhandbok

  Brigii Y120 sladdlös dammsugare Användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner: Produktdiagram: Produktspecifikationer: Användning: Funktionsbeskrivning:...

 • AEG QX6 sladdlös dammsugare användarmanual

  QX6 sladdlös dammsugare AEG Instruktionsbok QX6 / QX7 / QX7-P Tillbehör kan variera från modell till...

 • SEAMOY sladdlös dammsugare S7 Användarhandbok

  Snabbstartsguide Sladdlös dammsugare FÖRSIKTIGT Innan du rengör, kontrollera metallröret, tillbehören och inloppsöppningarna...

FAQs

How long does a vax blade battery last? ›

Generating up to 45 minutes runtime†† per battery, there is plenty of time to clean without recharging. VAX Blade 4 provides continuous cleaning performance and, if that is not enough, you can simply switch out for another ONEPWR battery and keep going!

How long does vax blade take to charge? ›

Vax says the battery takes 2hrs 30mins to charge and, because it's fully removable, you can buy additional batteries, although they're rather pricey at £80 each.

What is the difference between Vax Blade 4 and Blade 5? ›

While the older Blade 4 had a single brush bar designed for carpets, the Blade 5's floor head has a soft roller for hard floors and a brush roll for carpets. The VersaClean floor head is similar to Shark's DuoClean head.

How long does a VAX lithium battery last? ›

A replacement Lithium Life Battery for the Vax cordless range. Our LithiumLife™ batteries deliver long lasting fade free cleaning power. This 2PP battery provides up to 30 minutes* of cleaning time.

How long does the VAX 3 battery last? ›

The Vax Blade 3 Pet Dual Battery cordless vacuum cleaner gives you continuous cleaning performance for up to 80 minutes from 2 ONEPWR 3.0AH batteries - our interchangeable battery technology that allows you to clean for longer, without recharging.

What is the charging voltage of a 3.7 V rechargeable battery? ›

The 3.7v lithium battery is a lithium battery with a nominal voltage of 3.7v and a full-charge voltage of 4.2v.

How do you charge a 3.7 V rechargeable battery? ›

For safe charging of a 3.7 V Lithium-ion batteries they should be charged at constant-current of 0.2 to 0.7 times their capacity, till their terminal voltage reach 4.2 V, later they should be charged in constant-voltage mode till charging current drops to 10% of initial charging rate.

Can I leave my vax on charge? ›

Don't leave it fully charged (only recharge it fully just before you need to use it). When it's not in use, a battery at 100% charge loses capacity faster than one that's only partially charged.

What is the difference between VAX 3 and 4? ›

What is the difference between the Vax Blade 3 and Vax Blade 4? The Vax Blade 3 comes with a 3.0Ah battery and the Vax Blade 4 has a 4.0Ah. The unit Ah stands for amp hours so it is the amount of amperage the battery can pack per hour – the Vax Blade 4 therefore has more power for a longer time.

Is a VAX cordless as good as a Dyson? ›

The Dyson V11 has a more powerful motor and longer battery life and comes with a powerful pet tool, making it a better choice for those who want a more versatile and efficient cordless vacuum cleaner. If you have pets, and want a cordless vacuum on a budget, then the VAX blade 4 pet version suits you better.

What does a red light on a VAX battery charger mean? ›

The battery charger light will turn blue when charging. If a red light appears an error has occurred, remove the battery and refit. The battery will be fully charged after 3 hours and the charger light will turn off.

Is the vax blade 4 noisy? ›

In terms of noise, the fact that this model has a brushless motor means it's quieter (and more high pitched) than the Vax ONEPWR Blade 3.

Does the Vax blade have a belt? ›

The Belt keeps your Brushbar turning to clean deep into the carpet pile. The Belt is an integral part of your machine and an important safety feature to protect the motor from damage in the event of a blockage.

Does Vax blade have a filter? ›

This replacement filter is specifically designed to keep your Vax cordless vacuum cleaner running smoothly and maintaining its suction. Genuine Vax Parts are specifically designed by us for your machine.

What is the best longest lasting lithium battery? ›

Energizer AA Lithium Batteries – Best Overall

Lasting up to 20 years in storage, you can get them out even after a decade and start using them right away. And unlike conventional batteries, they can even perform in extreme temperatures.

What kills lithium-ion batteries? ›

Heat Kills Lithium-ion Battery Packs

Don't. Move them to your garage or somewhere you can temper the heat somewhat and reduce the pack temperature. High temperature kills lithium-ion batteries. Want to cut your number of cycles in half, store your packs in the heat fully charged.

Do lithium batteries go bad if not used? ›

Lithium batteries don't necessarily expire, but they do experience a small amount of energy depletion when left sitting. Specifically, when left in the right conditions, our LiFePO4 batteries experience a 2-3% depletion each month.

How long does a 3 cell lithium-ion battery last? ›

The minimum lifespan most manufacturers expect from lithium-ion batteries is around 5 years or at least 2,000 charging cycles. But, if well cared for and used in proper conditions, lithium-ion batteries can last as long as 3,000 cycles. lead acid batteries, as well, have a similar life span in terms of cycles.

How long should a lithium 3V battery last? ›

The typical lifespan for a lithium battery is two to three years. A good rule of thumb is that once it can hold only 70-80% of its original energy storage, the battery should be replaced.

How long does a 3.7 V lithium battery last? ›

The typical estimated life of a Lithium-Ion battery is about two to three years or 300 to 500 charge cycles, whichever occurs first.

How long does a 3.7 V rechargeable battery last? ›

Rechargeable lithium-ion batteries, such as the 18650 battery, boast remarkable service life when stored at 3.7V—up to 10 years with nominal loss in capacity.

At what voltage is a 3.7 V battery dead? ›

7.At what voltage is a 3.7V battery dead? Your 3.7V lithium ion battery can be considered dead (completely discharged) at a voltage of 3.4V. Your battery mustn't discharge beyond 2.75V (minimum safe voltage), as it could reduce its life.

Can I use a 3.7 V battery instead of 3V? ›

Yes. When freshly charged, the voltage will be significantly above 3.7V; more like 4.1V or so. That's 0.8V above the voltage you're supposed to apply to a 3.3V board. Not a good idea.

How long does a 3.7 V 600mAh battery last? ›

These 3.7V 600mAh LiPo Batteries are single cell, and offers up to 1C (600mAh) output for up to one hour.

Can I charge 3.7 V battery with USB? ›

The 3.7V lithium battery can be accurately charged, and it will automatically stop charging after being fully charged without overcharging. Safe to use, just connect the USB cable to the device to charge normally without monitoring.

How do you know when rechargeable batteries are fully charged? ›

All chargers switch off automatically when battery is fully charged.

Is it OK to leave a battery charger on all the time? ›

Yes. We encourage users to leave the charger connected to the batteries and AC when storing the application. Once the charger completes its charge, it will begin monitoring the voltage of the batteries. Lead-acid batteries self-discharge over time and the self-discharge rate increases as batteries age.

Can you overcharge a VAX battery? ›

No, you can't overcharge your devices.

Should I keep my cordless vacuum plugged in all the time? ›

With all electronics it is best not to continually leave it at charge. It's always good on the go and will hold a good residual charge. If you have a specific day or time of the week you vaccum then plug it in the that morning or night before. It only takes three hours for a full charge.

Which vaccine is the best booster? ›

Adults and kids ages 6 months and older can get either an updated Pfizer or Moderna vaccine as a booster shot. The CDC recommends either of these vaccines for boosters. They don't prefer one over the other.

What is the difference between the vax Blade 4 and Blade 4 pets? ›

If you do have pets, then the Blade 4 Pet gives you all of the same qualities as the original cleaner, plus the extra pet tool and the antimicrobial coating. That makes it well worth the extra money and makes this a brilliant vacuum cleaner for those with pets.

Is Pfizer BA 4 5 better than Moderna? ›

4/5 vaccine provides greater protection against hospitalisation and death from severe Omicron disease compared to a booster dose of Moderna original vaccine at 1-3 months in adults (63.8% vs 38.6%, respectively).

How long will a blade battery last? ›

Blade Battery has a long battery life with over 5000 charge and discharge cycles.

How long does VAX blade 2 battery last? ›

The Facts
Power95 W
Battery Run Time35 minutes
Charge Time5 hours
Weight2KG
Capacity/Dust Box0.6 Litres
3 more rows

What is the life cycle of blade battery? ›

Blade Battery can support driving mileage of more than 500,000km* or even more than 1,000,000km.

What is the lifespan of a power tool battery? ›

To sum it all up, the bare minimum that most manufacturers expect from their batteries is around 3 years or 1,000 charging cycles. With that said—we say “put your warranty where your mouth is.” Bosch, DeWalt, Metabo HPT, Makita, Milwaukee Tool, EGO, and Ridgid all warranty their Lithium-ion batteries for 2–3 years.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated: 07/21/2023

Views: 5577

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.